Weź udział w projekcie "Start w samodzielność"!

Liczba odwiedzających: 967


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Start w samodzielności” serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów kwalifikacyjnych


We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu „Start w samodzielność”. Osoby które chciałby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przekazania oryginałów lub przesłania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05 -119 Legionowo).

Dokumenty rekrutacyjne


1. Wniosek
2. Ankieta uczestnika
3. Oświadczenie o danych osobowych
4. Zgoda opiekuna prawnego (dla osób poniżej 18 r.ż.)
5. Regulamin projektu

Dla kogo jest projekt i co zawiera


9 września 2019 r. Powiat Legionowski zawarł z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Start w samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt przeznaczony jest dla 75 osób przebywających w pieczy zastępczej oraz osób przebywających w specjalnych ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, między 14 a 25 r.ż. z terenu powiatu legionowskiego.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz z jednej lub kilku niżej wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zadania projektowe obejmują trzy grupy działań, które będą zaoferowane uczestnikom projektu w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

1. Pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne w formie grupowych wyjazdów oraz rozmów indywidualnych.
2. Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.
3. Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób w formie spotkań mikołajowych oraz pikników. Ponadto w ramach tego Zadania odbędą się warsztaty wzmacniania kompetencji rodzicielskich dla rodzin zastępczych.

Realizacja projektu zaplanowana została na trzy lata. Całkowita wartość projektu to 1 034 226,26 zł. Ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny) powiat legionowski pozyskał na ten cel 827 380,26 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów projektu. Pozostała kwota 206 846,00 zł to wkład własny powiatu legionowskiego.

Dowiedz się więcej


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
- pracownikami socjalnymi: tel. 22 764 01 40
- asystentem projektu: tel. 22 764 01 38
- koordynatorem projektu: tel. 22 764 01 34

Do kiedy trwa rekrutacja?


Rekrutacja trwa do 30 listopada 2019 r lub do zrekrutowania 75 uczestników projektu.

Zapraszamy!