Projekt „Start w samodzielność 2019 – 2022” – obecnie realizowany

Liczba odwiedzających: 2768
Logo projektu

Rusza projekt "Start w samodzielność" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych


9 września 2019 r. Powiat Legionowski zawarł z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Start w samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt przeznaczony jest dla 75 osób przebywających w pieczy zastępczej oraz osób przebywających w specjalnych ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych.

Zadania projektowe obejmują trzy grupy działań, które będą zaoferowane uczestnikom projektu w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

1. Pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne w formie grupowych wyjazdów oraz rozmów indywidualnych.

2. Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

3. Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób w formie spotkań mikołajowych oraz pikników. Ponadto w ramach tego Zadania odbędą się warsztaty wzmacniania kompetencji rodzicielskich dla rodzin zastępczych.

Realizacja projektu zaplanowana została na trzy lata. Całkowita wartość projektu to 1 034 226,26 zł. Ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny) powiat legionowski pozyskał na ten cel 827 380,26 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów projektu. Pozostała kwota 206 846,00 zł to wkład własny powiatu legionowskiego.