Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów

Liczba odwiedzających: 77
Legionowo, dnia 29.03.2017


Znak sprawy ZD.252.1.2017
Legionowo, dnia 29.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki BIP:
Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów w ramach projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie”zamawiający zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Aktywności Zawodowej Stanisław Kuczyniecki, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

Oferta wybranego wykonawcy została zaakceptowana za:

- cenę ofertowa brutto: 756,45 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć zł 45/100)

Załącznik BIP:
Informacja o wyborze