ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty: Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla ok 290 osób

Liczba odwiedzających: 84


dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób, dla uczestników projektu „DOBRY START””

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

2. GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób: 19 430,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 00/100).

Załącznik BIP:
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty