Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Liczba odwiedzających: 79
Legionowo, dnia 07.11.2017


Znak sprawy: ZD.1171.45.2017
Legionowo, dnia 7 listopada 2017 roku

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Krótka nazwa zamówienia: Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Załączniki BIP:
Zapytanie ofertowe