Kandydaci na rodzinę zastępczą

Liczba odwiedzających: 535
Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,

  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia.

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat rodzicielstwa zastępczego skontaktuj się z:

  • koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Sikorskiego 11, tel. 22 764 01 40.

Wzory wniosków: