Dofinansowania PFRON - Aktywny Samorząd

Liczba odwiedzających: 1194
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
Program w 2021 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
 
MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:
 
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
 
MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

w szkole policealnej lub kolegium,

w szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu legionowskiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, pokój 17  lub za pośrednictwem poczty.

2. W formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/)

3. Termin składania wniosków:

Moduł I od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

B. Moduł II:

od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020,

- od 07 września 2021 r. do 10 października 2021 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 – semestr I (zimowy).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie lub można je pobrać z naszej strony internetowej (link do wniosków i załączników)

Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 22 764 01 37 lub na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/aktywny-samorzad-nowe-kierunki-dzialan-w-2021-roku/#prettyPhoto