Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych

Liczba odwiedzających: 817
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia lub ułatwienia wykonania podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, ze środków PFRON,  likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.

Bariery architektoniczne to wszystkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

Kwestie związane z pomocą w przezwyciężaniu barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się regulują:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych i technicznych: 

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, (jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują), mogą ubiegać się o dofinansowanie, ze środków PFRON, likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

W celu uzyskania dofinansowania osoba niepełnosprawna powinna złożyć do PCPR wniosek wraz z:

- kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
- kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą – jeśli dotyczy,
- aktualnym zaświadczeniem lekarskim zawierającym informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
- udokumentowanym prawem do dysponowania lokalem, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu itp.),
- zaświadczeniem / oświadczeniem o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą,
- zaświadczeniem kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
- kopią pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku niepełnosprawności ograniczającej zdolność Wnioskodawcy do podejmowania czynności prawnych lub osobistego stawiennictwa.

W zależności od zakresu i rodzaju likwidacji barier wniosek winien być dodatkowo uzupełniony o dokumentację wymaganą przepisami budowlanymi.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych oraz technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pozostałą część (minimum 20%) pokrywa wnioskodawca.

Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych postanowiła, że w roku 2019 ze względu na niedobór środków finansowych dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych będzie stanowiło nie więcej niż 50% kosztów realizowanego przez osoby niepełnosprawne zadania.

W przypadku osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza kwot bazowych (obliczanych dla osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych) dofinansowanie może stanowić do 80% kosztów realizowanego zadania.

Dofinansowanie  likwidacji barier w komunikowaniu się:

Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

W celu uzyskania dofinansowania osoba niepełnosprawna powinna złożyć do PCPR wniosek wraz z:

- kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
- kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą – jeśli dotyczy,
- aktualnym zaświadczeniem lekarskim zawierającym informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
- zaświadczeniem / oświadczeniem o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą,
- zaświadczeniem kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
- fakturą pro forma zakupu urządzenia,
- kopią pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku niepełnosprawności ograniczającej zdolność

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się w roku 2019 wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Ważne !!!

Wnioskodawca nie może rozpocząć prac ani zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z PCPR.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.