Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Liczba odwiedzających: 930
Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej. Sprzęt ten służy do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, wspomagający proces całej rehabilitacji. Taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę (na zaświadczeniu lekarskim), ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz o kryterium dochodowym, które wynosi:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 1. Kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób.
 3. Aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.
 4. Zaświadczeniem kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 5. Fakturą pro forma. 

Sprzęt rehabilitacyjny nie może być zakupiony przed podpisaniem umowy z PCPR.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR.

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy m.in.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym, protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, protezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące.

Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi m. in. soczewki, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do zbioru moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, inhalatory.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz o kryterium dochodowym, które wynosi:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc do zakupu przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego w wysokości: 

 • Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym przez ministra zdrowia limicie ceny zakupywanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.
 • Do 150% sumy ustalonego limitu i udziału własnego jeżeli rzeczywista cena zakupywanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest wyższa od ustalonego przez ministra zdrowia limitu.

Wszystkie rzeczy zakupione przez osobę niepełnosprawną przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego nie podlegają dofinansowaniu. 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek z następującymi dodatkowymi dokumentami:

 • kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • kopią zlecenia na zaopatrzenie wydaną przez lekarza specjalistę i poświadczoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z limitem NFZ)
 • fakturą pro forma lub fakturą VAT potwierdzającą zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz..926 z późn. zm.).

Załączniki: