Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Liczba odwiedzających: 528
Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych osoby niepełnosprawnej i może być dofinansowany ze środków PFRON.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej nie przekracza: 

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnej

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć w PCPR w Legionowie:


Dofinansowanie może również objąć opiekuna osoby niepełnosprawnej (osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby do 16 -tego roku życia) jeżeli taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus. Opiekunem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Miejsce i termin turnusu osoba niepełnosprawna wybiera po otrzymaniu dofinansowania.

Warunkiem jest, aby wybrany ośrodek leczył posiadane schorzenia oraz posiadał wpis do rejestru ośrodków turnusowych, nadany przez właściwego wojewodę.

Wnioskodawca decyduje o terminie wyjazdu, miejscu i ośrodku, do którego chce wyjechać i sama wybiera ośrodek rehabilitacyjny.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. Złożony przez wnioskodawcę wniosek jest ważny w roku kalendarzowym, w którym został złożony.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U z 2007 Nr 230 poz. 1694 ).

Załączniki: