Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Liczba odwiedzających: 79


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Uzasadnienie


Do dnia 29 stycznia 2016 roku do godziny 10:00 złożono oferty: AGAP Agnieszka Baran kompleksowe zaopatrzenie biur, z siedzibą: ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów, z ceną ofertową brutto: 24.060,18 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt zł. osiemnaście groszy), Partner Premium Sp. J. z siedzibą: ul. Graniczna 46, 09-407 Płock, z ceną ofertową brutto: 25.697,94 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem zł. dziewięćdziesiąt cztery groszy), OFFI-PAP Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Samogłoska 7, 01-980 Warszawa, z ceną ofertową brutto: 28.784,15 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery zł. piętnaście groszy).

Ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w postępowanie, przy braku możliwości zwiększenia, kwotę: 20.000,00 zł.