Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Liczba odwiedzających: 90


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Uzasadnienie


Do dnia 8 lutego 2016 roku do godziny 10:00 złożono oferty: AGAP Agnieszka Baran kompleksowe zaopatrzenie biur, z siedzibą: ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów, z ceną ofertową brutto: 25.994,45 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł. czterdzieści pięć groszy), PHU Jonar Iwona Ziółkowska z siedzibą: Karolino 21, 05-140 Serock, z ceną ofertową brutto: 26.577,71 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł. siedemdziesiąt jeden groszy).

Ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w postępowanie, przy braku możliwości zwiększenia, kwotę: 20.000,00 zł.