Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR

Liczba odwiedzających: 86


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.


Uzasadnienie

Do dnia 12 lutego 2016 roku do godziny 12:00 złożono ofertę: FJK Małgorzata Kubicka, Reklama Poligrafia Art. Biurowe, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 33, 05-120 Legionowo, z ceną ofertową brutto: 28.098,35 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem zł. trzydzieści pięć groszy).

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w postępowanie, przy braku możliwości zwiększenia, kwotę: 20.000,00 zł.