Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Liczba odwiedzających: 85


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsza ofertę firmę AGAB Agnieszka Baran, z siedzibą ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów, która zaoferowała cenę ofertową brutto 18.281,84 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złoty i osiemdziesiąt cztery grosze).

Wykonawca zrealizuję usługę w terminie: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.