Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)"

Liczba odwiedzających: 80


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)“ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Informacja o wyborze oferty