Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)“

Liczba odwiedzających: 71


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia o rezygnacji z podpisania umowy

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)“ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 19 maja 2016 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). 23 maja 2016 r. Wykonawca poinformował pisemnie o rezygnacji z realizacji zadania w/w postępowaniu.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, które wpłynęły do dnia 18 maja do godziny 10.00. Wybrano ofertę firmy Dadej Krzysztof, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa z ceną ofertową brutto: 19.900,00 zł. (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych).

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty