Zawiadomienie o wyniku postępowania na "Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego”

Liczba odwiedzających: 71


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl
ZD. 253.5.2016

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Hurtownia Legionowo „Eurocash” S.A., ul. Suwalna 7, 05-119 Legionowo z ceną ofertową brutto: 4.734,80 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt groszy).

Załącznik:
Informacja o wyborze