Informacja o wyborze oferty oprawa artystyczna 230 wychowanków rodzin zastępczych

Liczba odwiedzających: 78


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

ZD. 253.7.2016

Zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Be Active Group (CEA) Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa z ceną ofertową brutto: 1.800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 0/100 groszy).

Załącznik BIP:
Informacja o wyborze