Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy do współpracy (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start”.

Liczba odwiedzających: 90


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wynikach naboru w zapytaniu ofertowym dotyczącym poszukiwania osoby lub firmy zainteresowanej współpracą (umowa zlecenie)
przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 15 lutego 2017 – 15 lipca 2018 w zakresie obsługi zamówień publicznych, w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Stańczak, zam. Legionowo.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Pani Katarzyny Stańczak spełniła wszystkie wymagane kryteria przy wyborze oferty w niniejszym postępowaniu i w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Zleceniobiorca zrealizuje powierzone mu zadanie w terminie: od 15 lutego 2017 roku do 15 lipca 2018 roku.

Załączniki BIP:
Zawiadomienie o wynikach naboru