Projekt "Dobry Start" - REKRUTACJA

Liczba odwiedzających: 127


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry start” zapraszamy wszystkich wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzież obecnie przebywającą w pieczy do wzięcia udziału.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat projektu oraz załączamy wzory dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi danym prosimy o kontakt z naszą jednostką pod
nr telefonu:

Koordynator projektu – 22 764 01 34
Asystent projektu – 22 764 01 38
Sekretariat – 22 764 01 40

Projekt „Dobry start”


Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród
40 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 20% osób z niepełnosprawnościami w okresie
od 1.12.2016 do 30.09.2018 z terenu Powiatu Legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych :

  • przezwyciężenie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej,
  • zdobycie właściwej postawy i wzorców,
  • integrację środowiska pieczy zastępczej,
  • podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Zadania projektowe:

1. Rekrutacja uczestników.

2. Ścieżka dorosłości – pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

3. Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz grupowe
i indywidualne poradnictwo zawodowe.

4. Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca
lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci
i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób.

Budżet projektu:
  • wartość całkowita: 552 152,31 zł,
  • przyznane dofinansowanie: 441 721,85 zł - Europejski Fundusz Społeczny,
  • wkład własny finansowy: 110 430,46 zł (20% wartości projektu).

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda opiekuna
Regulamin projektu