Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu pozakonkursowego "Dobry start" w okresie 1 kwietnia 2017 - 30 września 2018

Liczba odwiedzających: 83
Legionowo, dnia 22 marca 2017


Znak sprawy ZD.1171.24.2017
Legionowo, dnia 22 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Krótka nazwa zamówienia: Świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 1 kwietnia 2017 – 30 września 2018.

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Załącznik BIP:
ZAPYTANIE OFERTOWEZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 1 kwietnia 2017 – 30 września 2018” zamawiający zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Marlenę Wilgos

Oferta wybranego wykonawcy została zaakceptowana za:

- cenę ofertowa brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi: 563,73 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 73/100), w tym cena ofertowa brutto za 1 godzinę wykonania usługi: 13,11 zł (słownie: trzynaście złotych i 11/100)

- Doświadczenie zawodowe osoby pracownika socjalnego w jednostce pomocy społecznej: powyżej 8 lat

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY