Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości

Liczba odwiedzających: 93
Legionowo, dnia 29.03.2017

Znak sprawy ZD.252.2.2017
Legionowo, dnia 29.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania) na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start”.

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załącznik BIP:
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start”zamawiający zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firmę AGAB Agnieszka Baran, ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów

Oferta wybranego wykonawcy została zaakceptowana za:

- cenę ofertowa brutto: 13.763,23 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł i 23/100),

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY