Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)

Liczba odwiedzających: 87


dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)”

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia tj. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną): 70 100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz doświadczenia wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:

C min.

Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

C ocen.

gdzie:

cmin.- cena oferty o najniższej cenie

cocen.- cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.


Kryterium „doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”, oferty były oceniane przez przyznanie wykonawcy 2,5 punktu za każdą dodatkową usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników., wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

1. 1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego) – należy rozumieć 3 usługi - 2,5 pkt

2. 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego) – należy rozumieć 4 usługi - 5 pkt

3. 3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego) –należy rozumieć 5 usług - 7,5 pkt

4. 4 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego) – należy rozumieć 6 usług - 10 pkt

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad te minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników. zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty nie określi dodatkowych usług, o których powyżej, to zamawiający przyzna 0 pkt.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty określi dodatkowe usługi w liczbie większej niż 4, o których powyżej, to zamawiający przyzna 10 pkt.

  • Numer oferty: 1.
  • Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski
  • Liczba punktów w kryterium – cena: 70.100,00 zł. .............................. x 100 x 0,90 pkt = 90,00 pkt 70.100,00 zł
  • Liczba punktów w kryterium – doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego) – należy rozumieć 5 usług - 7,5 pkt
  • Łączna liczba punktów: 97,50 pkt

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (97,50) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.