Zapytanie ofertowe: „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”

Liczba odwiedzających: 100
Legionowo, dnia 15.04.2018

Znak sprawy: ZD.254.14.2018
Legionowo, dnia 15 maja 2018 roku.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11,
05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Krótka nazwa zamówienia: "Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”


Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5