Zapytanie ofertowe na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy Kat. B.

Liczba odwiedzających: 107


dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy Kat. B.”

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo, złożoną 18.06.2018r. o godz. 13.50,

który zaoferował - cenę ofertową brutto za całość zamówienia: 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

W związku z powyższym podpisanie umowy z wykonawcą wyznaczono na dzień 27 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

Załącznik:
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Znak sprawy : ZD.254.15.2018
Legionowo, dnia 13.06.2018

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. W. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy Kat. B.


Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt "DOBRY START" jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.


Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Do zapytania załączono:
  • Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  • Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;
  • Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) .
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3