INFORMACJA O WSZCZĘCIU PROCEDURY PROWADZONEJ W TRYBIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Liczba odwiedzających: 238


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 22 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Zespołu Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Spółka z o.o.,

z siedzibą: ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, który zaoferował cenę ofertową brutto za udział 22 osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych //obejmującą rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską dla każdego uczestnika zajęć/: 39.600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), przy czym cena ofertowa brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską/ wynosi 1.800,00 zł.

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2012r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Anna Kaczmarek

Załączniki:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA

o wszczęciu procedury przeprowadzonej w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 22 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

Procedura prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 10/2009 z dnia 15 września 2009 r. - zgodnie z Zarządzeniem zapytanie zostało skierowane do trzech podmiotów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:

Załączniki: