PCPR POSZUKUJE OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2013 R

Liczba odwiedzających: 334


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osób zainteresowanych współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” w roku 2012w zakresie:

  1. obsługi prawnej projektu
  2. obsługi zamówień publicznych

Ad. 1

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

a) Wykształcenie wyższe prawnicze
b) Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych
c) Staż pracy w kancelarii prawnej
d) Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej
e) Doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej
f) Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
g) Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dyspozycyjność.
b) Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
c) Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
d) Umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Świadczenie doradztwa prawnego beneficjentom projektu.
b) Obsługa prawna projektu unijnego
c) Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowa, uchwały, zarządzenia, pisma wymagające interpretacji prawnej)
d) Współpraca z dyrektorem PCPR i koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu
e) Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem krajowym
i wspólnotowym

Ad. 2

Niezbędne wymagania dla kandydatów:


a) Wykształcenie wyższe
b) Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych
c) Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej
d) Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
e) Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dyspozycyjność
b) Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
c) Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
d) Umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Obsługa postępowań z zakresy zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do niej.
b) Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych w pkt. 1, w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.
d) Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 28 grudnia 2012 r.


Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny.
b) Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.
c) Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.
d) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).
e) Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, II piętro, pokój 205 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy współpracy przy realizacji projektu systemowego "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! w 2013 roku"

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.