INFORMACJA O WSZCZĘCIU PROCEDURY PROWADZONEJ W TRYBIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Liczba odwiedzających: 243
7.12.2012
Ogłoszenie o planowanym na grudzień 2012 r. zamówieniu w zakresie zakupu 1 zestawu komputerowego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przesłania swojego adresu mailowego do korespondencji na adres mailowy: zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2012 r. do godziny 9.00

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 zestawu komputerowego, dostawa oraz instalacja w siedzibie zamawiającego. Minimalne wymagania parametrów technicznych określają poniższe tabele.

Tabele

Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie.

Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Termin realizacji zamówienia: 27 grudnia 2012 r.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29.11.2012 r

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 5 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Zespołu Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Spółka z o.o.,

z siedzibą: ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, który zaoferował cenę ofertową brutto za udział 5 osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych //obejmującą rehabilitację 2 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 6 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską dla każdego uczestnika zajęć/: 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), przy czym cena ofertowa brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 2 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 6 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską/ wynosi 1.800,00 zł.

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2012r.

Załączniki:
Informacje ogólne-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.11.2012 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05
www.legionowo.pcpr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 5 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ”

prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie nr 10/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Znak sprawy: ZD.253.6.2012

Załączniki:
Informacje ogólne