Ewaluacja projektu

Liczba odwiedzających: 128
Analiza ankiety ewaluacyjnej projektu „Dobra droga - powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze”

Zgodnie z założeniami projektu "Dobra droga - powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze" ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiety końcowej projektu. Ankieta wypełniona została przez wszystkich 42 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania.

Na pytanie: Jak Pani/Pan ocenia wartość merytoryczną (w skali od 1 - niezadowalające do 6 – bardzo dobre):

a) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy?

Zdecydowana większość respondentów oceniła ogólnie szkolenie na ocenę bardzo dobrą (15 osób) i dobrą (20 osób), nikt nie uznał szkolenia za niezadowalające, tylko 3 osoby w skali od 1- 6, zaznaczyły odp. 3, a 4 uczestników odp. 4

b) warsztatów psychologicznych?

11 osób uznało szkolenie za b. dobre, 22 osoby za dobre, 5 osób było zadowolonych z przeprowadzonych warsztatów. Jednej osobie nie podobały się warsztaty i wybrała odp. 1, również jedna osoba zaznaczyła odp. 2 uznając warsztaty za mało zadowalające, 2 osoby zaznaczyły na skali od 1-6 odp. 3, natomiast 5 osób wybrało odp. 4 – co oznacza, że uznali warsztaty za zadowalające

c) warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej?

W tym przypadku odpowiedzi kształtowały się bardzo podobnie. Większość respondentów oceniła warsztaty bardzo dobrze - 21 osób zaznaczyła odp. 6, 11 osób odp. 5, 5 osób uznało szkolenie za zadowalające, a tylko nieliczni byli niezadowoleni i na skali od 1-6 wybrali odp.: 1 osoba - odp. 2 , 3 osoby - odp. 3.

Pytanie oceniające wartość merytoryczną szkoleń odnosiło się również do oceny materiałów szkoleniowych: Jak Pani/Pan ocenia materiały szkoleniowe otrzymane w czasie szkoleń z zakresu:

a) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy?

i tak: 38 beneficjentów projektu oceniło materiały bardzo wysoko, w tym 17 osób w skali

ocen na 6, a tylko 2 osoby oceniły na 3, 2 osoby uznały materiały za zadowalające i wybrały odp. 4

b) warsztatów psychologicznych?

32 beneficjentów projektu oceniło materiały bardzo wysoko, w tym 16 osób w skali

ocen na 6, a tylko 1 osoba była niezadowolona z materiałów szkoleniowych i wybrała odp. 1, jedna osoba wybrała odp. 2, co oznacza małe zadowolenie z materiałów, 3 osoby były średnio zadowolone, a 2 osoby uznały materiały za zadowalające i wybrały odp. 4

c) warsztatów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej?

32 beneficjentów projektu oceniło materiały bardzo wysoko, w tym 16 osób w skali

ocen na 6, tylko 1 osoba oceniła na 1, 6 osób uznało materiały za zadowalające i wybrały odp. 4, 3 osoby wykazały średnie zadowolenie zaznaczając odp. 3

Pytanie: Co sądzi Pani/Pan na temat czasu trwania szkoleń oraz ich programu:

a) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy?

35 osób było zdania, że szkolenia trwały odpowiednio długo, 4 beneficjentów uznało czas trwania za zbyt krótki, a 3 osoby za zbyt długi, 39 osób uznało program za odpowiedni, a tylko 3 osoby za za mało nasycony.

b) warsztatów psychologicznych?

36 osób było zdania, że szkolenia trwały odpowiednio długo, 1 beneficjent uznał czas trwania za zbyt krótki, a 5 osób za zbyt długi, 38 osób uznało program za odpowiedni, tylko 2 osoby za za mało nasycony jak również 2 osoby za zbyt przeładowany.

c) warsztatów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej?

33 osoby były zdania, że szkolenia trwały odpowiednio długo, 5 beneficjentów uznało czas trwania za zbyt krótki, a 4 osoby za zbyt długi, 39 osób uznało program za odpowiedni, 2 osoby za za mało nasycony i jedna osoba za zbyt przeładowany

W pytaniu: Jak Pani/Pan ocenia trenerów/wykładowców uczestniczących w szkoleniach?
(w skali od 1 - nisko do 6 - bardzo wysoko) badaliśmy ich przygotowanie merytoryczne oraz
sposób prowadzenia prezentacji:

a) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

18 naszych respondentów uznało przygotowanie trenerów za bardzo wysokie (6), 15 za wysokie (5) i tylko 3 osoby w skali 1-6 zaznaczyła odp. 3. Podobnie w przypadku oceny prezentacji: 2 osoby zaznaczyła odpowiedź 3, większość (19 osób) odp. 5, natomiast 16 osób odp. 6.

b) warsztatów psychologicznych

17 naszych respondentów uznało przygotowanie trenerów za bardzo wysokie (6), 13 za wysokie (5) i tylko 3 osoby w skali 1-6 zaznaczyła odp. 2, 3 osoby odp. 3. Podobnie w przypadku oceny prezentacji: 2 osoby zaznaczyły odpowiedź 2, 3 osoby odp. 3, większość (15 osób) odp. 6, natomiast 14 osób odp. 5.

c) warsztatów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

25 naszych respondentów uznało przygotowanie trenerów za bardzo wysokie (6), 11 za wysokie (5) i tylko 3 osoby w skali 1-6 zaznaczyła odp. 3, jedna osoba odp. 2. Podobnie w przypadku oceny prezentacji: 4 osoby zaznaczyła odpowiedź 3, większość (18 osób) odp. 5, natomiast 17 osób odp. 6.

Odpowiedzi na pytanie: Czy zdobyta w trakcie szkoleń wiedza będzie przydatna w Pani/Pana pracy zawodowej? (w skali od 1 - nieprzydatna do 6 - bardzo przydatna)

przedstawiały się następująco: 18 osób wybrało odp. 6, również 18 osób odp. 5, 4 osoby wybrały odp.4, 2 osoby odp. 3.

Przydatność zdobytej w trakcie szkoleń wiedzy w udziale procentowym, przedstawia się

następująco:

W pytaniu: Jak Pani/Pan ocenia stronę organizacyjną szkoleń? (w skali od 1 - źle do 6 -

bardzo dobrze) interesowała nas ocena ogólna szkoleń w tym: sala wykładowa i wyżywienie.

Oto wyniki:

ocena ogólna organizacji szkoleń: 38 osób zaznaczyło odp. 5 i 6 (w tym 22 odp. 6) i tylko 2 ankietowanych zaznaczyło odp. 3. Sala wykładowa została oceniona przez naszych ankietowanych następująco: 18 osób zakreśliło odp. 6, 16 osób odp. 5, 6 osób odp. 4, 2 osoby zaznaczyły odp. 3. Wyżywienie respondenci ocenili podobnie: 24 osoby - odp. 6, 16 osób odp. 5, 3 osoby zaznaczyły odp. 4, jedna osoba odniosła się do odp. 3.

Na pytanie: Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena projektu w skali od 1 (niska) do 6

(b. wysoka)? Na 42 uczestników projektu aż 22 osoby oceniły projekt bardzo wysoko (6), 16

osób wysoko (5), 3 na poziomie 4, a tylko 1 osoba zaznaczyły odp. na poziomie 3. Nikt nie

zaznaczył odpowiedzi na poziomie 2 i 1.

W pytaniu: Jak ocenia Pani/Pan w skali 1-6 swoją postawę po zakończeniu warsztatów w zakresie:
(1 - b. nisko, 6 - b.wysoko)

 • Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów

Z 42 respondentów 15 zadeklarowało odpowiedź 6, aż 21 osób zaznaczyło odpowiedź 5, co oznacza, że beneficjenci nie wykazują żadnych trudności w rozwiązywaniu problemów. 5 osób zaznaczyło odp. 4 i tylko jedna osoba wskazała odp. 3.

 • Samooceny i zaufania do własnych możliwości

35 z 42 ankietowanych oceniło swoją samoocenę i zaufanie do własnych możliwości bardzo wysoko - 17 osób zaznaczyło odp. 6, 18 odp. 5, 5 osób na skali od 1-6 zaznaczyło odp. 4, a tylko 2 osoby zadeklarowały odp. 3.

 • Aspiracji zawodowych i osobistych

Na 42 uczestników projektu aż 16 osób oceniło swoje aspiracje osobiste i zawodowe bardzo wysoko (6), 15 osób wysoko (5), 8 na poziomie 4, a tylko 3 osoby zaznaczyły odp. na poziomie 3. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi na poziomie 2 i 1.

 • Umiejętności autoprezentacji

32 osoby zaznaczyły odp. 5 i 6 (w tym 14 odp. 6), 7 ankietowanych zaznaczyło odp. 4, 2 osoby odniosły się do odp. 3. Nikt nie zaznaczył odp 1.

 • Umiejętności związanych z asertywnością

Z 42 respondentów 19 zadeklarowało odpowiedź 6, 18 osób zaznaczyło odpowiedź 5, co oznacza, że beneficjenci nie wykazują problemów związanych z asertywnością. 4 osoby zaznaczyły odp. 4 i tylko jedna osoba wskazała odp. 3. Żadna z osób nie wskazała odp. na poziomie 2 i 1.

W pytaniu: W jakich szkoleniach/konferencjach chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć w przyszłości: respondenci wskazali jako odp następujące szkolenia:

Językowe; obsługi komputera; wszystkie, które podniosą kwalifikacje zawodowe; związane z gospodarstwem, policją i sportem; zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; z branży ogólnobudowlanej - kursy i szkolenia budowlane; lingwistyczne; pracy z ludźmi; stylizacja paznokci; kursy zawodowe dające możliwość rozwoju.

Wnioski:

Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że:

- przygotowane szkolenia były zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym wdrożone zgodnie z oczekiwaniami grup docelowych,

- organizacja projektu została przeprowadzona zgodnie z oczekiwaniami uczestników,

- projekt odpowiedział na zapotrzebowanie jego grup docelowych,

- zgodnie z założeniami projektu zostały osiągnięte wskaźniki miękkie projektu, tzn. 90% (założenie 70%) beneficjentów wykazało poprawę w:

 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • samooceny i zaufania do własnych możliwości
 • aspiracji zawodowych i osobistych
 • umiejętności autoprezentacji
 • umiejętności związanych z asertywnością.

  Projekt realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.