OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - REHABILITACJA STACJONARNA

Liczba odwiedzających: 100


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 25 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zespołu Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" Spółka z o.o., z siedzibą: ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową brutto za udział 25 osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską dla każdego uczestnika zajęć/: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2011 r.