Informacja o projekcie

Liczba odwiedzających: 103

Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2010”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej - Poddziałanie 7.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Organizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

Tytuł projektu:
„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2010”

Okres realizacji projektu:
01.04.2010 r. - 31.03.2011 r.

Cel projektu


Celem głównym jest aktywizacja społeczna, a w jej efekcie aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu. Na cele szczegółowe składają się: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, zwiększenie poziomu samooceny, zapoznanie się z uprawnieniami i możliwościami wynikającymi z podjęcia zatrudnienia, poprawa relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?


Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (kobiety 16-59, mężczyźni 16-64), należących do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, które spełniają jeden lub kilka z podanych poniżej warunków:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez ZUS lub Miejski/Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności);
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
 • posiadają decyzję o statusie uchodźcy, o udzieleniu ochrony uzupełniającej, o zgodzie na pobyt tolerowany lub posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta WE;
 • należą do grupy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 • należą do grupy osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz placówki o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej;
 • należą do najbliższego otoczenia ww. grup (członkowie rodziny, współmieszkańcy).

Oferta dla uczestników


W ramach projektu przewidujemy m. in. organizację:

 • turnusu rehabilitacyjnego ze szkoleniem z zakresu kompetencji społecznych;
 • kursów specjalistycznych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb;
 • warsztatów z doradcą zawodowym – planowanie ścieżek kariery, poradnictwo indywidualne, prawidłowe postawy na rozmowie kwalifikacyjnej, warsztaty z zakresu pisania listów motywacyjnych i CV;
 • warsztatów z prawnikiem – podniesienie poziomu wiedzy o przysługujących pracownikowi prawach;
 • warsztatów z psychologiem z zakresu asertywności;

i wiele innych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2010” proszone są o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
pokój 205, piętro II
tel. kontaktowy: 22-764-02-05.

Załączniki: