Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 503

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały w formie grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Jagnyziak.
 • E-mail: m.jagnyziak@pcpr.legionowski.pl
 • Telefon: 22 784-01-31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
 • Adres: ul. Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo
 • E-mail: sekretariat@pcpr.legionowski.pl
 • Telefon: 22 764-01-40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.  

Do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne nieautomatyczne, otwierane na zewnątrz w prawą stronę.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez powyższe szerokie drzwi.

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście oznaczone jest dla osób niewidomych
i niedowidzących alfabetem Braille’a. 

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Z holu głównego, w którym umiejscowiony jest sekretariat można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze i są to sekretariat, pokój obsługi osób z niepełnosprawnościami, 4 pokoje pracowników socjalnych i koordynatorów, pokój księgowej, pokój działu świadczeń, pokój dyrektora, pokój zastępcy dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój psychologów, trzy pomieszczenia magazynów podręcznych, sala konferencyjna, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toaleta damska, toaleta męska. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie funkcjonuje obsługa bezpośrednia, sekretariat w którym osoba udziela niezbędnych informacji oraz kieruje do odpowiednich pracowników. Przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy; 

5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.