RODO

Liczba odwiedzających: 440
Informacja w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo (zwany dalej PCPR);

2) w PCPR wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pcpr.legionowski.pl lub pisemnie na adres PCPR wskazany w pkt. 1;

3) (*) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na PCPR obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie realizacji zadań związanych ze złożonym przez Panią / Pana wnioskiem,

b) art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią /Panem a PCPR

c) art. 6 ust. 1 lit. A RODO zgody wyrażonej przez Panią/Pana na przetwarzanie w celu i zakresie realizacji zadań związanych ze złożonym przez Panią / Pana wnioskiem,

4) dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią / Pana wniosku;

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) (**) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jeżeli odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku lub jest niezbędne do realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania związanego;

9) decyzje będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane będą profilowane.

Z poważaniem,

(*) – a) lub b) lub c) właściwa podstawa (-wy) przetwarzania danych osobowych dla charakteru prowadzonej sprawy

(**) – tylko w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez podmiot danych