Pomoc dla repatriantów

Liczba odwiedzających: 425
Repatriant który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, może uzyskać pomoc finansową na częściowe ich pokrycie.

Zgodnie z ustawą o repatriacji pomocy tej udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej i poprzedzona jest wydaniem decyzji administracyjnej.

Wysokość pomocy ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału. W 2021 r. wysokość pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów wynosi 6 577,07 zł na repatrianta i każdego najbliższego członka jego rodziny.