Pomoc integracyjna na terenie RP

Liczba odwiedzających: 475
Pomoc integracyjna przysługuje uchodźcom, którzy w Polsce uzyskali:

 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą

Pomoc ta jest udzielana zgodnie w ramach indywidualnego programu integracji (IPI). Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania cudzoziemca), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc ma na celu wsparcie procesu integracji, a przysługuje od miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wniosek (wraz z kompletem dokumentów), o jej udzielenie. W przypadku osób przebywających w ośrodku dla cudzoziemców pomoc przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili oni ośrodek.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

Pomoc obejmuje:

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

  Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związanych z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

 • Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • Specjalistyczne poradnictwo

  Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W szczególności w zakresie poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne Porady są  udzielane osobom legitymującym się odpowiednim wykształceniem i specjalizującym  się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

Wysokość świadczeń pieniężnych:

 1. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą – w wysokości 647 zł,

 2. maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą – w wysokości 1376 zł,

Jednak zróżnicowaną kwotowo z podziałem na okres do 6 miesięcy i od 7 do 12 miesięcy -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.04.2015 r. (Dz. U. poz. 515  z późn. zm.)

1. Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla uchodźcy jest:

 • legitymowanie się nadanym w Polsce przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą;

 • złożenie wniosku o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce w/w formę ochrony;

 • umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;

 • podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.