Instytucjonalna piecza zastępcza

Liczba odwiedzających: 883
Dom Dziecka w Chotomowie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1. placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2. regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

1. socjalizacyjnego,
2. interwencyjnego,
3. specjalistyczno-terapeutycznego,
4. rodzinnego.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Ponadto placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania  działań wychowawczych placówki.

Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje 1 placówka typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.

Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI
ul. Piusa 69
05-123 Chotomów
tel./fax 22 772 62 27
e-mail: domdziecka@ddch.pl
Dyrektor placówki: s. Magdalena Rybak