Rodzinna piecza zastępcza

Liczba odwiedzających: 842
Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Pomocy finansowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy i po uprzednio złożonym przez rodzinę odpowiednim wniosku.

Zgodnie z art. 42 ust.1 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice zastępczy, w tym prowadzący rodzinny dom dziecka, muszą być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Okoliczność tę potwierdza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ.

W związku z Państwa zgłoszeniami o utrudnieniach w uzyskaniu powyższego dokumentu przedstawiamy Państwu propozycję pisma, jakie możecie Państwo przedłożyć lekarzowi POZ podczas załatwiania sprawy. Pismo opatrzone podpisem i pieczęcią możecie Państwo pobrać w PCPR lub na Państwa prośbę możemy wysłać pismo opatrzone podpisem elektronicznym na wskazany przez Państwa adres e-mail.


Wzory wniosków: