Rodzinna piecza zastępcza

Liczba odwiedzających: 329
Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Pomocy finansowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy i po uprzednio złożonym przez rodzinę odpowiednim wniosku.

Wzory wniosków: