Bardzo ważne ogłoszenie dla osób z niepełnosprawnościami

Data: 30.06.2023 r., godz. 15.31    Liczba odwiedzających: 327
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie informuje o zmianach dotyczących terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności wydłużonych zgodnie z art. 15h Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz., 2095 z późn. zm.).

W dniu 5 maja 2023 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023r., poz. 852). Art. 10 tejże ustawy uchyla treść art. 15h „ ustawy Covidowej ”.

Przepis uchylający wejdzie w życie w dniu 6 sierpnia 2023 r.

Utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności o których mowa w art. 15h ustawy covidowej, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. - zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń Karty Parkingowe zachowują ważność na okresy podane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia, natomiast karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.