Szukamy Pracownika!

Data: 06.03.2023 r., godz. 15.04    Liczba odwiedzających: 335
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje kandydata na wolne stanowisko pomocnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

I. Stanowisko pracy – pracownik socjalny w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie wymiarze 1 etatu.

II. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1. Posiada dyplom ukończenia:
a. kolegium pracowników służb społecznych 
b. lub ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub
c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie 
d. lub ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt c. 
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

Ponadto, Kandydatem może być osoba która: 
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy pod presją czasu. 
2. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pieczy zastępczej, pomocy społecznej.
5. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytora teksów, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
6. Rzetelność, sumienność i skrupulatność.
7. Odpowiedzialność i komunikatywność.
8. Dyspozycyjność.
9. Prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2. Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8. Współdziałanie w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną,
9. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
10. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
11. Współdziałanie przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
12. Wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
13. Prowadzenie spraw związanych z usamodzielnianiem wychowanków pieczy zastępczej oraz osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę  młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
14. Przeprowadzanie, u kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 ppkt. 7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
15. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz integracja cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
16. Sporządzanie informacji statystycznych i analiz.
17. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
18. Współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
19. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczącym usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
20. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

V. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys i list motywacyjny. 
2. Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
3. Kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
8. Inne dokumenty, których konieczność przedłożenia wynika ze specyfiki stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

VI. Warunki pracy na stanowisku: 

Budynek jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VIII. Miejsce składania dokumentów: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, Budynek „B” lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, 05-119 Legionowo, 
ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy”.

Wersja ogłoszenia do pobrania
(format .pdf pliku)