Misja rodzina zastępcza

Data: 02.06.2021 r., godz. 07.55    Liczba odwiedzających: 115
Przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń i gratulacji, a także poinformowania o możliwości zostania rodziną zastępczą. Nabór prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie trwa nieprzerwanie.
O tej misji, Magdalena Jagnyziak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mówi - Rodzicielstwo zastępcze to przede wszystkim spojrzenie na małego człowieka tak, jakby patrzyło się na siebie sprzed lat. To rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie w rozwoju, podtrzymywanie, a czasem odbudowywanie więzi. Rodzina zastępcza pełni funkcję tymczasową, kiedy rodzina naturalna przeżywa kryzys. Przez ten czas zastępcze środowisko ma za zadanie pomóc dziecku odnaleźć się w trudnej dla niego sytuacji, zrozumieć problemy młodego człowieka i wesprzeć go, podążać za nim, znaleźć najlepsze trwałe rozwiązanie dla dziecka. Rodzina zastępcza wspierając dziecko, daje mu przestrzeń i czas do możliwie szybkiego powrotu do środowiska rodzinnego.Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

• Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

• Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

• Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa;

• Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz pro-wadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co naj-mniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzicielstwo zastępcze to misja, a rodziny, które ofiarowują swój czas, zaangażowanie, ale przede wszystkim miłość, to bohaterowie dnia codziennego. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich domach, odzyskują namiastkę normalności. Opieka nad dzieckiem w pieczy zastępczej to nie tylko czynności pielęgnacyjno-wychowawcze, ale też zapewnienie szeroko pojętej opieki psychologicznej. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone przez los mają szansę poznać normalne życie, być otoczone miłością, której tak bardzo potrzebują, odkrywać swoje pasje i zainteresowania – mówi Anna Gajewska radna Rady Powiatu w Legionowie.

Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-nie w Legionowie, ul. W. Sikorskiego 11, tel.: 22 76 40 140.

Więcej informacji tutaj.

Do życzeń dla rodzin zastępczych przyłączył się także Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.